Kakovost

V Domu upokojencev Domžale smo zavezani h kakovosti in zagotavljanju individualnosti, samostojnosti, zasebnosti, domačnosti, občutku varnosti stanovalcev, kar so temeljne dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti sta dva ključna pogoja za vodilni položaj doma v regiji.

S politiko kakovosti imamo definirane cilje in zaveze do stalnega izboljševanja neposrednega dela s stanovalci ter ostalimi deležniki.

SLOGAN:

Dom upokojencev Domžale – »Prijazen dom srčnih ljudi«.


POSLANSTVO:

Stanovalcem in njihovim svojcem omogočamo varno bivalno okolje, visoko stopnjo zasebnosti z upoštevanjem integritete posameznika, individualno obravnavo in jih pomagamo pričarati domačnost in nadomestilo za dom v zadnjem življenjskem obdobju. Skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih in odgovorno ravnamo s proračunskimi in ostalimi sredstvi.


VIZIJA:

Vizija Doma upokojencev Domžale je biti prepoznaven, prijazen dom starostnikov, ki stanovalcem zagotavlja individualnost, samostojnost, zasebnost, domačnost, občutek varnosti in odgovornosti zase. Zaposleni so odgovorni, samostojni in kompetentni.

STRATEŠKE USMERITVE

VIDIK STANOVALCEV

 1. Ohranjati oz. izboljševati zadovoljstvo stanovalcev in njihovih svojcev.
 2. Kakovostna in varna obravnava stanovalcev, ki temelji na individualnem pristopu.
 3. Širitev ponudbe storitev namenjenih stanovalcem in zunanjim uporabnikom.

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

 1. Zagotavljati razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, redno izobraževanje in strokovno usposabljanje, kar je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti.
 2. Utrjevanje vpetosti v lokalno okolje in medgeneracijsko sodelovanje.
 3. Razvijanje sodobnih konceptov varstva starejših ljudi, ki temelji na poznavanju socialne gerontologije, socialne psihologije in geriatrije.
 4. Spodbujati zaposlene h kreativnosti in inovativnosti.
 5. Omogočiti zaposlitev prebivalcem Domžal in okolice.

VIDIK PROCESOV

 1. Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje sistema kakovosti in varnosti.
 2. Sledenje strokovnim smernicam in uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.

FINANČNI VIDIK

 1. Ohranjanje kapacitet in njihovo zasedenost.
 2. Ohraniti oziroma povečevati dejavnost zavoda (dodatni programi).
 3. Zagotavljati stabilno finančno poslovanje.

VREDNOTE V DUD:

Dom upokojencev Domžale ima pridobljen certifikat DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE.

Dom upokojencev Domžale je v procesu pridobivanja Standarda kakovosti ISO 9001.

DOSTOPNOST