Plačevanje oskrbe

Podlaga za izračun cene osnovne oskrbe je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Cene oskrbe I v dvoposteljni sobi (standardni bivalni prostor) sprejme svet doma s soglasjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ceno dodatnih storitev določa svet Doma. Ceniki so objavljeni na spletni strani Doma. Stanovalcem so ceniki razdeljeni na sestankih po oddelkih, lahko se jih dobi na recepciji doma, pri socialni delavki ali pri blagajničarki Doma.

Ob sprejemu se s stanovalcem in plačniki oz. do plačniki sklene Dogovor o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva. Z Dogovorom se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, obseg storitve, cena storitve, osebe, ki bodo storitev plačevale in pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora. Namesto uporabnika lahko Dogovor podpiše njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik. Poleg uporabnika storitev oz. njegovega zakonitega zastopnika, Dogovor podpiše tudi plačnik oz. do-plačnik storitev. Priloga Dogovora je tudi izjava o plačilu oz. doplačilu, ki jo podpiše plačnik oz. do-plačnik storitev.

Placilo oskrbnine
DOSTOPNOST