Pritožbene poti

Pred prihodom v dom

POTI SODELOVANJA UPORABNIKA Z IZVAJALCEM IZVAJANJA STORITEV

 Spoštovani uporabniki storitev institucionalnega varstva Doma upokojencev Domžale

Stanovalci oz. zakoniti zastopniki imate pravico do vseh informacij, ki so pomembne za izvajanje storitev institucionalnega varstva.

Stanovalci oz. zakoniti zastopniki imate možnost pritožb, posredovanje predlogov oziroma pobud. Če imate kakšno mnenje, željo, pripombo, ste nezadovoljni s kvaliteto naših storitev ali odnosov delavcev, lahko le-te izrazite na sledeče načine:

 

 • Za informacije in dodatna pojasnila lahko kontaktirate osebe iz liste, ki jo dobite ob sprejemu v naš dom;
 • Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik ter Dom upokojencev Domžale s podpisom Dogovora in s sodelovanjem pri izdelavi individualnega načrta obravnave določita vrsto storitve, ki se bo izvajala;
 • Za sodelovanje pri izvajanju storitve lahko uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik izrazi svoje mnenje neposredno ustno ali pisno strokovnemu delavcu doma in posredno preko predstavnikov na svetu stanovalcev;
 • Ustne pripombe lahko podajo tako kot je dogovorjeno s strokovnim delavcem ob sprejemu v dom, vabimo pa vas, da o teh storitvah, s katerimi ste nezadovoljni sprotno sporočate, da lahko nesporazume čimprej odpravimo.
 • Pisno lahko podate svoje pripombe v knjigo mnenj, pobud in pritožb, ki se nahaja v recepciji doma ali v skrinjico pobud, mnenj in pritožb, ki se prav tako nahaja v recepciji doma.
 • Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopniki ima možnost na izvajanje storitev podati ugovor (94. in 95.čl. Zakona o socialnem varstvu), pri čemer ugovor pomeni, da lahko uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloži ugovor pri svetu socialnovarstvenega zavoda ali na socialno zbornico. Če uporabnik želi mu socialna služba pomaga pri sestavi ugovora.
 • Uporabnik ali zakoniti zastopnik ima možnost podati pritožbo v zavodu, v katerem se izdaja nek akt (sklep ali odločba). Pritožba se naslovi na 2. stopenjski organ, to je MDDSZ, Štukljeva 44,  Ljubljana oz. kot je navedeno na pravnem pouku izdanega akta.
 • Upravičenec oz. zakoniti zastopnik imata po 102. čl. ZSV pravico do pobude za inšpekcijski nadzor nad izvajalcem socialno varstvene storitve, ki se naslovi na Inšpektorat RS za delo, Štukljeva 44,, Ljubljana.
 • V primeru, da je uporabnik nezadovoljen z izvajanjem zdravstvenih storitev, lahko o tem obvesti Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.
 • Kadar uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik meni, da so mu kršene pravice in svoboščine v Domu upokojencev Domžale, lahko o tem obvesti Varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, Ljubljana.
 • V primeru, da uporabnik meni, da mu Dom upokojencev Domžale krši varovanje osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Informacijskega pooblaščenca, Dunajska 22, Ljubljana. 
 • Kadar upravičenec meni, da osebje doma ne ravna z njim spoštljivo ali da kako drugače krši etična načela, lahko o tem obvesti častno razsodišče soc. zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana. 

 

Navkljub vsem potem, ki jih kot stanovalci lahko uporabite, če s storitvami in delom v Domu upokojencev Domžale niste zadovoljni, vas resnično vabimo, da vsako pripombo, kritiko, konflikt ali mnenje poveste in se v ta namen obrnete na strokovne delavce. Pripravljeni smo na sodelovanje z namenom, da še izboljšamo življenje stanovalcem. Tako bomo zadovoljni vsi:  stanovalci, svojci in delavci doma.

                                                                                                          

 

                                                                                             Direktorica:

                                                                                   mag. Nataša Zalokar, univ.dipl.soc.

 

DOSTOPNOST