Pogosta vprašanja

Kakšen je postopek sprejema v vaš Dom?

Postopek se prične z vložitvijo prošnje za sprejem v institucionalno varstvo. Prošnja naj bo podpisana s strani vlagatelja, če pa le-ta tega ne zmore, pa s strani zakonitega zastopnika. Popolna prošnja vsebuje tudi zdravniško potrdilo ter izjavo o plačilu oskrbnih stroškov. Z vložitvijo popolne vloge je prosilec uvrščen na čakalno listo.

Koliko časa traja čakalna doba za sprejem v Dom?

Zelo težko je konkretno govoriti o dolžini čakalne dobe, saj je le ta odvisna od tega, koliko mest se v določenem obdobju sprosti. Okvirna čakalna doba je nekaj mesecev.

Ali lahko istočasno, ko vložimo prošnjo za sprejem v vaš Dom, podamo prošnjo tudi v ostale Domove?

Seveda, če je nujnost in potreba sprejema velika, je priporočljivo vložiti prošnjo za sprejem v več domov, seveda v tiste domove, kamor bi prosilec želel priti. Tako je večja verjetnost hitrejšega sprejema. Ko se v katerem od teh domov sprosti prosto mesto, je priporočljivo, da se v ostale domove sporoči, da sprejem ni več aktualen.

Kakšni so kriteriji sprejema v Dom?

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev v Domu upokojencev Domžale. Prednostni kriteriji pri odločitvi za sprejem prosilca so občinska pristojnost, čakalna doba, zdravstveno stanje in socialna ogroženost. Komisija za sprejem, premestitev in odpust sproti in zelo natančno spremlja listo najbolj nujnih prosilcev za sprejem in se vedno odloči v skladu z nujnostjo sprejema za določenega prosilca.

Kaj v primeru, če trenutno še ne potrebujemo sprejema v vaš Dom, vendar se zavedamo, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do te potrebe?

V tem primeru je priporočljivo, da se obišče naš dom, vloži prošnjo za sprejem ter v primeru nastanka potrebe po bivanju sporoči socialni službi doma o novonastali situacij. Čakalna doba se beleži od vložitve prošnje za sprejem in je eden od kriterijev za prioritetni sprejem.

Kako poteka dan v vašem domu?

Potek dneva je odvisen od stanja stanovalca ter od njihovih potreb in želja. Če stanovalec zmore, se zjutraj uredi in v jedilnici pozajtrkuje. Nato imamo organizirano skupinsko telovadbo po enotah Doma. Po telovadbi je čas za različne aktivnosti v okviru organiziranih dejavnosti, delovne terapije ter individualne fizioterapije. Po kosilu stanovalce največkrat obiščejo svojci, prijatelji in znanci. Čas je namenjen tudi za ostale aktivnosti, ki si jih stanovalci organizirajo sami, skupinsko ali s pomočjo obiskovalcev.

Poleg vsakodnevnih, utečenih aktivnosti in dejavnosti organiziramo prireditve, glede na čas, v katerem smo: organizirano praznovanje praznikov, rojstnih dni, mesečno organiziramo določene prireditve in obiske zunanjih obiskovalcev, ki nam radi predstavijo lastna znanja in posebne zmožnosti ter se predstavijo na poseben način

Kako je poskrbljeno za zdravstveno storitev, ko oseba pride v vaš Dom?

S sprejemom v Dom stanovalec dobi možnost zamenjave osebnega zdravnika, saj je tako najbolj koristno in praktično. V našem Domu je vsakodnevno prisotna splošna zdravnica, enkrat tedensko specialist psihiater ter na štirinajst dni specialistka fiziatrinja. Vsi omenjeni zdravniki so namenjeni obravnavi stanovalcev ter pogovoru s svojci, če le ti želijo.

Kako hitro se ljudje navadijo na bivanje v Domu?

Ker smo si ljudje zelo različni, tudi zelo različno reagiramo na spremembe. Ker je sprejem v Dom velika sprememba v življenju človeka, več ali manj potrebujejo določeno obdobje, da se navadijo na nov način življenja. Pri tem smo v pomoč strokovni delavci Doma, zelo pa je dobrodošlo sodelovanje in pomoč najbližjih svojcev, saj človeka najboljše poznajo ravno oni.

Večina novo-sprejetih stanovalcev se dokaj lepo prilagodi na novo življenje, so pa tudi ljudje, ki ne zmorejo sprejeti novega načina življenja. Veliko je odvisno tudi od tega, kakšen odnos do življenja v Domu so ljudje imeli že v preteklosti.

Kako svojci lahko pripomorejo k temu, da bo stanovalec lahko kvalitetno bival pri vas?

Zelo lepo je, če se svojci zmorejo vključiti v domsko sobivanje. Svojci so edina tesna vez s »starim« načinom življenja ter stanovalca najbolj poznajo. Tako so lahko v veliko pomoč pri prepoznavanju potreb in želja stanovalcev, če tega sami ne zmorejo več izraziti. Svojci lahko dajejo občutek, da je stanovalec še vedno povezan z njihovo skupnostjo in ima še vedno isto socialno mrežo, kot jo je imel do sprejema. Z obiskovanjem in morebitno pomočjo pri vsakodnevnih opravilih svojci prinesejo stanovalcu občutek nepozabljenosti, željenosti, spoštovanja in imajo tako lahko večjo kvaliteto življenja tudi v bodoče.

Kako se določi oskrba v Domu? Kaj v primeru, če se zdravstveno stanje v času bivanja spremeni, kako to vpliva na oskrbo in plačevanje oskrbnih stroškov?

Tik pred sprejemom sklenemo Dogovor o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva. V Dogovoru je določena vrsta storitve, ki jo bo bodoči stanovalec potreboval. Ta določena oskrba je zgolj informacijske narave, saj dejansko ne moremo vedeti, kaj bo stanovalec v resnici potreboval. V mesecu dni Komisija za sprejem, premestitev in odpust preveri njeno ustreznost in potrdi določeno oskrbo ali predlaga morebitno spremembo. V kolikor predlagano spremembo potrdi, jo predlaga uporabniku, od njega pridobi soglasje in nato z njim sklene Dodatek k Dogovoru. Komisija sproti spremlja ustreznost opravljanja storitev uporabnika in glede na spremenjene okoliščine uporabniku zagotovi drugačen obseg ali drugo vrsto storitve, ki jo izvaja zavod.

V Domu upokojencev Domžale imamo oblikovane pakete oskrbe I, II, IIIa, IIIb, ter IV. Glede na to, kakšno storitev stanovalec potrebuje, se ga razporedi v ustrezen paket oskrbe. Glede na paket oskrbe je oblikovana tudi cena storitev. Cene storitev so objavljene v ceniku Doma upokojencev Domžale.

Pogosta vprasanja
DOSTOPNOST