Pritožbene poti

Stanovalci oz. zakoniti zastopniki imajo možnost pritožb, posredovanje predlogov oziroma pobud. Če imajo kakšno mnenje, željo, pripombo, so nezadovoljni s kvaliteto storitev ali odnosov delavcev, lahko le-te izrazijo na sledeče načine:

 • Za informacije in dodatna pojasnila lahko kontaktirate osebe iz liste, ki jo dobite ob sprejemu v naš dom;
 • Za sodelovanje pri izvajanju storitve lahko uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik izrazi svoje mnenje neposredno ustno ali pisno strokovnemu delavcu doma in posredno preko predstavnikov na svetu stanovalcev;
 • Ustne pripombe lahko podajo tako kot je dogovorjeno s strokovnim delavcem ob sprejemu v dom, vabimo pa vas, da o teh storitvah, s katerimi ste nezadovoljni sprotno sporočate, da lahko nesporazume čimprej odpravimo.
 • Pisno lahko podate svoje pripombe v knjigo mnenj, pobud in pritožb, ki se nahaja v recepciji doma ali v skrinjico pobud, mnenj in pritožb, ki se prav tako nahaja v recepciji doma.
 • Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopniki ima možnost na izvajanje storitev podati ugovor (94. in 95.čl. Zakona o socialnem varstvu), pri čemer ugovor pomeni, da lahko uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloži ugovor pri svetu socialnovarstvenega zavoda ali na socialno zbornico. Če uporabnik želi mu socialna služba pomaga pri sestavi ugovora.
 • Uporabnik ali zakoniti zastopnik ima možnost podati pritožbo v zavodu, v katerem se izdaja nek akt (sklep ali odločba). Pritožba se naslovi na 2. stopenjski organ, to je MDDSZ, Kotnikova 5, Ljubljana oz. kot je navedeno na pravnem pouku izdanega akta.
 • Upravičenec oz. zakoniti zastopnik imata po 102. čl. ZSV pravico do pobude za inšpekcijski nadzor nad izvajalcem socialno varstvene storitve, ki se naslovi na Inšpektorat RS za delo, Parmova 33, Ljubljana.
 • V primeru, da je uporabnik nezadovoljen z izvajanjem zdravstvenih storitev, lahko o tem obvesti Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.
 • Kadar uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik meni, da so mu kršene pravice in svoboščine v Domu upokojencev Domžale, lahko o tem obvesti Varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, Ljubljana.
 • V primeru, da uporabnik meni, da mu Dom upokojencev Domžale krši varovanje osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Informacijskega pooblaščenca, Vošnjakova 1, Ljubljana.
 • Kadar upravičenec meni, da osebje doma ne ravna z njim spoštljivo ali da kako drugače krši etična načela, lahko o tem obvesti častno razsodišče soc. zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, Ljubljana.

Navkljub vsem potem, ki jih kot stanovalci lahko uporabite, če s storitvami in delom v Domu upokojencev Domžale niste zadovoljni, vas resnično vabimo, da vsako pripombo, kritiko, konflikt ali mnenje poveste in se v ta namen obrnete na strokovne delavce. Pripravljeni smo na sodelovanje z namenom, da še izboljšamo življenje stanovalcem. Tako bomo zadovoljni vsi:  stanovalci, svojci in delavci doma.