Članki

Kako bomo preživeli starost?

By: | Tags: | Comments: 0 | 1 junija, 2018

V ponedeljek, 28. maja 2018, je v Domu upokojencev Domžale potekala razprava o starosti in dolgotrajni oskrbi (DO). Razpravljale so: Mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale, Sonja Lokar, Ženski lobi Slovenije – Koalicija za dolgotrajno oskrbo, Dr. Brigita Skela Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin – Raziskovalka DO in Alenka Lovišček, direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Moste-Polje. Moderatorka je bila Mija Javornik iz Ženskega lobija Slovenije.

Razpravljavke ugotavljamo NEENAKOSTI v dostopu starejših do pomoči na ravni doma, kjer živijo, občine in države, saj imajo domovi za starejše različne ekonomske cene, občine različno prispevajo za pomoč na domu, domska in dnevna oskrba sta neenakomerno in pomanjkljivo dostopni, prisotno je pomanjkanje kadra in premajhno plačilo storitev zdravstvene nege v domski oskrbi. Področje storitev DO nujno potrebuje ureditev na medsektorski in nacionalni ravni. Vzpostaviti je potrebno delujoč in varen sistem. Starostniki imajo potrebe cel dan, mi pa jim v povprečju nudimo 59 minut DO na teden, to podatek, ki ga je predstavila Sonja Lokar. Po podatkih Eurostata sodimo v zadnjo tretjino držav po urejenosti DO in imamo podpovprečno število zaposlenih v sociali glede na povprečje EU držav. Zakon o DO, ki je bil v tem letu predstavljen, DO obravnava preveč kot zdravstveno storitev in ga je potrebno dopolniti v medsektorsko delujoči neprofitni sistem, ki vključuje storitve zdravstva, zdravstvene nege in sociale. Zgledovati se je potrebno po že delujočih sistemih DO v skandinavskih državah, kjer so storitve DO javne in neprofitne, tudi če jih izvaja podjetje, mora le to delovati neprofitno. Zgledovanje po nemškem ali avstrijskem modelu ni primerljivo, saj so ženske v germanskem prostoru manj delovno aktivne, delajo krajšan delovni čas, storitve DO temeljijo tudi na ilegalnih delu priseljencev iz vzhodnih držav. Zato mora bodoči predsednik vlade ureditev DO vzeti kot prioriteto vlade in le ta mora biti zapisana v koalicijski pogodbi. Prekiniti je potrebno plačevanje storitev DO iz žepa, ker si jih mnogi starostniki ne morejo privoščiti. Tudi zakonska norma, da morajo otroci skrbeti za onemogle starše je nepravična do otrok, saj mnogi nimajo služb ali delajo za minimalno plačo in živijo v hiši/stanovanju staršev in takih obveznosti ne zmorejo.

Ključno je vzpostavitev odgovornega sodelovanja med strokama zdravstvo in sociala, ki morata k vzpostaviti sistema DO v Sloveniji in v njega vključiti še druge deležnike, kot so nevladne organizacije, ki združujejo invalide, upokojence, kronične bolnike. Storitve zdravstva in sociale morajo prehajati glede na potrebe človeka, le tega ne zanima, kdo je bolj pomemben in kdo manj. Normalizirati je potrebno skrb za starejše na nivoju družinskih oskrbovalcev, saj danes večinsko to delo opravljajo ženske. Raziskave opozarjajo na njihove preobremenitve in pomen skrbi za telesno in psihično zdravje le teh.

Spoznanja mednarodnih in slovenskih raziskav opozarjajo na več vidikov dolgotrajne oskrbe, ki jih je potrebno upoštevati pri izgradnji sistema. Nujna je povezanost različnih strok in sektorjev za celostno obravnavo starejših v družbi (zdravstvo, sociala, financiranje zdravstva, lokalna politika, trg dela, socialna varnost, pokojninski sistemi, odnos družbe do starejših, idr.). Znanje o pomenu skrbi za vse generacije mora biti delo obveznega izobraževalnega sistema, ker tako lahko razvijemo zavedanja in odgovornosti v družbi do obravnave starejših in drugih ranljivih v družbi. Potrebno je med poklicno izobraževanje zdravstvenih, socialnih delavcev in drugih sodelujočih o odgovornostih in pristopih za delujoče socialno zdravstvene pristope do ranljivih skupin v populaciji. Potrebno je spremeniti kadrovske normative in ustvariti nova delovna mesta za delo s starejšimi tako na ravni pomoči na domu, dnevnih centrih, kot zavodih, ki skrbijo za starejše. Zlasti v slednjih povečati število kadrov na področju zdravstvene nege in oskrbe ter povečati stopnjo njihove izobrazbe in kontinuirano profesionalno učenje.

Politiki morajo prevzeti odgovornost za delujoči sistem dolgotrajne oskrbe v državi in urediti dostopnost do dolgotrajne oskrbe in poenotiti financiranje domske oskrbe. Zakon mora biti napisan za ljudi in ne za politiko.

Hvala vsem, ki ste me podprli v ideji, da o staranju in dolgotrajni oskrbi spregovorimo tudi v Domžalah. Hvala gostiteljici mag. Nataši Zalokar in Sonji Lokar, ki daje neizmerno energijo, znanje in čas v to, da DO zaživi v praksi. Dogodka se je udeležilo 25 udeležencev, s katerimi smo pokramljali ob kavici in sadju. Zadovoljni smo, da smo prispevali k širjenju informaciji o potrebnosti DO in zavedanju, da sistem ne more več sloneti na ženskah in prostovoljcih.

Avtor: dr. Brigita Skela Savič; Foto, video: Miro Pivar

DOSTOPNOST